Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2016

Activiteiten en baten

In het jaar 2016 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van drie concerten: één op 28 maart met gemengd koor Praise Him uit Dordrecht, één orgelconcert op 4 november met Minne Veldman en één op 23 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen
Het verzorgen van rondleidingen
De opname van een cd met orgelmuziek in de Augustijnenkerk en de verkoop van deze cd
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend, kan er koffie worden gekocht en wordt er gecollecteerd.

In 2016 heeft de stichting € 15.000 afgedragen aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk. Tevens zijn er enkele zeer kleine onderhoudswerkzaamheden gefinancierd aan de kerk.
Het bestuur heeft tevens in 2016 de toezegging gedaan om € 25.000 extra beschikbaar te stellen voor de financiële tegenvallers rondom de schilderwerkzaamheden, houtrotherstel, herstel voeg- en metselwerk, vervanging glaswerk, oplossen vochtproblematiek, etc. Deze € 25.000 is in maart 2017 daadwerkelijk uitbetaald.

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2016 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.

In 2015 is er besloten een ‘orgelfonds’ op te richten binnen de Stichting. Dit daar het goed is geregeld nieuwe activiteiten te ontplooien om zodoende de SBA onder de aandacht te brengen en gelden te genereren. En ook om in de toekomst gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel is het goed om de gemeente alvast bekend te laten worden met een orgelfonds.
Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2016 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 3.684.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2017

In 2017 verwacht het bestuur de lijn en de activiteiten uit 2016 door te kunnen trekken. Er zullen weer concerten worden georganiseerd; zo zal Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him o.l.v Jan Quintus Zwart komen op 17 april voor een paasconcert en Vox Jubilans op 16 december voor een kerstconcert. Ook de zaterdagsopenstelling zal weer plaatsvinden en met betrekking tot het orgelfonds zullen er extra activiteiten worden georganiseerd. De werving van sponsoren zal eveneens door blijven gaan en enkele bestuursleden zullen zich specifiek gaan verdiepen in andere mogelijkheden van fondswerving (dmv folders, nieuwe opzet spaarpotten, particuliere sponsoren/vrienden, incassomachti-gingen, etc.)
 
Logo