Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2023

Activiteiten en baten

In het jaar 2023 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van zakelijke sponsors: in 2023 zijn er 2 nieuwe vrienden bijgekomen; 2 zijn er helaas gestopt;
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten;
De verkoop van de in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek en een orgelboekje
Het organiseren van orgelspeelavonden;
De organisatie van een Adventsconcert op 9 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen;
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend en wordt er gecollecteerd na afloop van het middagconcert;
Rente opbrengsten.

In 2023 is er een (jaarlijkse) bijdrage gedaan van € 15.000 mbt reparatie en onderhoud van de Augustijnenkerk.
Daarnaast heeft de Stichting zelf € 2.067 betaald aan reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

In 2021 was er € 30.000 toegezegd aan onvoorziene renovatiekosten van het dak van de consistorie van de Augustijnenkerk. In 2022 is hiervan € 15.000 betaald. Er resteert ultimo 2023 dus nog € 15.000 als toezegging.

Het orgelfonds was in 2015 opgericht binnen de Stichting. Dit om o.a. gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel.
Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2023 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 9.701 (2022: € 8.226).

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2023 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

 

2024

In 2024 hoopt het bestuur de lijn en de activiteiten door te kunnen trekken. De zaterdagsopenstelling vindt plaats met ingang van april 2024.

De orgelspeelavonden gaan door (hierbij wordt soms ook de vleugel gebruikt); de opbrengsten hiervoor blijven bestemd voor het orgelfonds.

De werving van (zakelijke) sponsoren zal eveneens door blijven gaan daar dit de belangrijkste bron van inkomsten blijft. Tevens wordt er actiever geworven worden onder particulieren, de zogenaamde vrienden.Tevens wordt gezocht wordt naar andere mogelijkheden en gedachten inzake publiciteit en fondswerving.

Download hier de financiële verantwoording over 2023 pdf

Logo