Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2022

Activiteiten en baten

In het jaar 2022 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van zakelijke sponsors: in 2022 is er 1 nieuwe zakelijke sponsor bijgekomen; 1 sponsor is helaas gestopt;
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten;
De verkoop van de in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek en een orgelboekje
Het organiseren van orgelspeelavonden;
De organisatie van een Adventsconcert op 10 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen;
De organisatie van een symposium op 17 september naar aanleiding van de eerste protestantse kerkdienst in de Augustijnenkerk in 1572;
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend en wordt er gecollecteerd na afloop van het middagconcert.

In 2022 is er een (jaarlijkse) bijdrage gedaan van € 15.000 mbt reparatie en onderhoud van de Augustijnenkerk.

In 2021 was er € 30.000 toegezegd aan onvoorziene renovatiekosten van het dak van de consistorie van de Augustijnenkerk. In 2022 is hiervan € 15.000 betaald.

In 2022 is het epitaaf in de Augustijnenkerk gerestaureerd, de kosten hiervan bedroegen € 21.219. Hiervoor is in 2021/2022 een specifieke gift ontvangen van € 14.840. De kosten die ten laste van de Stichting zijn gekomen bedragen derhalve € 6.379.

Het orgelfonds was in 2015 opgericht binnen de Stichting. Dit om o.a. gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel.
Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2022 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 8.226 (2021: € 5.736).

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2022 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2023

In 2023 hoopt het bestuur de lijn en de activiteiten door te kunnen trekken. De zaterdagsopenstelling vindt plaats met ingang van april 2023.

De orgelspeeldagen gaan door net zo als de verkoop van cd’s en het orgelboekje; de opbrengsten hiervoor blijven bestemd voor het orgelfonds.

De werving van (zakelijke) sponsoren zal eveneens door blijven gaan daar dit de belangrijkste bron van inkomsten blijft. Tevens gaat er actiever geworven worden onder particulieren, de zogenaamde vrienden. Hiervoor is inmiddels een folder opgemaakt en gedrukt. Tevens wordt gezocht wordt naar andere mogelijkheden en gedachten inzake publiciteit en fondswerving.

Download hier de financiële verantwoording over 2022 pdf

Logo