Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2021

Activiteiten en baten

In het bijzondere Corona-jaar 2021 hebben de activiteiten voor een deel stil gelegen. De voornaamste wel uitgeoefende activiteiten, en derhalve ook de baten, zijn:

Het werven van zakelijke sponsors: in 2021 zijn er 3 nieuwe zakelijke sponsors bijgekomen; 1 sponsor is helaas gestopt.
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De verkoop van de in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek en een orgelboekje
Het organiseren van orgelspeelavonden
De organisatie van een herdenkingsconcert
(Beperkte) zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk in de maanden toen de maatregelen rondom Corona wat beperkter waren.

In 2021 zijn er geen bijdragen gedaan mbt reparatie en onderhoud van de Augustijnenkerk.

Wel is er in 2021 een specifieke gift ontvangen waarvoor in 2021 de stadwapens in de Augustijnenkerk zijn gerestaureerd en in 2022 waarschijnlijk een epitaaf zal worden gereinigd.

In 2021 is er € 30.000 toegezegd aan onvoorziene renovatiekosten van het dak van de consistorie van de Augustijnenkerk. In 2022 is hiervan inmiddels € 15.000 betaald..

Het orgelfonds was in 2015 opgericht binnen de Stichting. Dit om o.a. gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel.Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2021 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 5.736 (2020: € 4.676)

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2021 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2022

In 2022 hoopt het bestuur de lijn en de activiteiten van voor de Corona-pandemie weer geheel door te kunnen trekken. De zaterdagsopenstelling vindt plaats met ingang van april 2022.

Het organiseren van grotere concerten in de koudere maanden is nog lastig. Er staat wel reeds een concert gepland op 10 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen.

De orgelspeeldagen gaan door net zo als de verkoop van cd’s en het orgelboekje; de opbrengsten hiervoor blijven bestemd voor het orgelfonds.

Vanuit het museum liggen er voor 2022 diverse samenwerkingsplannen klaar waarbij het thema zal zijn “Kerk & Klooster”.

De werving van (zakelijke) sponsoren zal eveneens door blijven gaan daar dit de belangrijkste bron van inkomsten blijft. Tevens gaat er actiever geworven worden onder particulieren, de zogenaamde vrienden. Hiervoor is inmiddels een folder opgemaakt en gedrukt. Tevens wordt gezocht wordt naar andere mogelijkheden en gedachten inzake publiciteit en fondswerving.

Download hier de financiële verantwoording over 2021 pdf

Logo