Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2020

Activiteiten en baten

In het bijzondere Corona-jaar 2020 zijn de activiteiten deels stil komen te liggen. De voornaamste wel uitgeoefende activiteiten, en derhalve ook de baten, zijn:

Het werven van zakelijke sponsors: in 2020 zijn er 8 nieuwe zakelijke sponsors bijgekomen; 2 sponsors zijn helaas gestopt.
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De verkoop van de in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek en een orgelboekje
Het organiseren van orgelspeelavonden
Beperkte zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk in de zomermaanden toen de maatregelen rondom Corona wat beperkter waren.

In 2020 zijn er geen bijdragen gedaan mbt reparatie en onderhoud van de Augustijnenkerk.
In 2019 was er reeds een groot bedrag (€ 35.000) bijgedragen, ook voor werkzaamheden gepland in 2020/2021 (renovatiekosten van de daken alsmede de renovatie van het Maarschalkerweerd-orgel).
In 2021 is er inmiddels € 30.000 toegezegd aan onvoorziene renovatiekosten van het dak van de consistorie van de Augustijnenkerk.

Het orgelfonds was in 2015 opgericht binnen de Stichting. Dit om o.a. gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel.
Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2020 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 4.676 (2019: € 228).

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2020 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2021

In het 2e halfjaar 2021 hoopt het bestuur de lijn en de activiteiten van voor de Corona-pandemie weer door te kunnen trekken. De zaterdagsopenstelling zal met ingang van juli 2021 weer plaats vinden.
Het organiseren van grotere concerten is nog lastig.

De orgelspeeldagen gaan door net zo als de verkoop van cd’s en het orgelboekje; de opbrengsten hiervoor blijven bestemd voor het orgelfonds.

De werving van (zakelijke) sponsoren zal eveneens door blijven gaan daar dit de belangrijkste bron van inkomsten blijft. Gezocht wordt naar andere mogelijkheden en gedachten inzake publiciteit en fondswerving.

Logo