Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2019

Activiteiten en baten

In het jaar 2019 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors; in 2019 is er 1 nieuwe sponsor bijgekomen maar een andere sponsor heeft haar bijdrage helaas verlaagd
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van een kerstconcert op 7 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen
De organisatie van een concert op 20 april van Hanneke Rouw (cello) en Masha Galperina (vleugel)
Het verzorgen van rondleidingen
De verkoop van de in 2016 in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek
Het organiseren van orgelspeelavonden
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend en wordt er gecollecteerd na afloop van het middagconcert.

In 2019 heeft de stichting € 20.000 gestort in een bouwdepot ter besteding voor de medio 2020 geplande renovatiekosten van de daken van de kosterswoning en consistorie van de Augustijnenkerk. De renovatie is inmiddels uitgesteld daar er meer onderzoek en duidelijkheid nodig is betreffende de totale kosten van de voorgenomen verbouwingen/renovaties; hierover zal vermoedelijk medio 2020 meer duidelijkheid komen.

In 2019 heeft de stichting € 15.000 bijgedragen aan de renovatie van het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk.
Daarnaast heeft de Stichting het saldo van het orgelfonds per eind augustus 2019 ad € 9.948 geheel overgemaakt als bijdrage aan de renovatie van dit orgel.
Deze renovatie is eind 2019 afgerond.

Dit orgelfonds was in 2015 opgericht binnen de Stichting. Dit om o.a. gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel.
Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2019 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 228 (2018: € 9.062). Zoals eerder beschreven is er in 2019 € 9.948 uit het orgelfonds overgemaakt als bijdrage aan de renovatie van het orgel.

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2019 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2020

In 2020 verwacht het bestuur de lijn en de activiteiten uit 2019 door te kunnen trekken. Er zullen weer concerten worden georganiseerd; zo zal o.a. het Sliedrechts mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg in december komen voor een advents- en kerstconcert.
De zaterdagsopenstellingen zijn gezien de corona-maatregelen opgeschort totdat de RIVM-richtlijnen dit weer toelaten en deo volente. Ook de openingsavond voor de vrijwilligers, de orgelspeelavonden, etc. kunnen hierdoor helaas niet doorgaan.
Ter gelegenheid van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in 2019 is er een brochure uitgebracht met daarin o.a. de geschiedenis van het orgel en een uitgebreide beschrijving van het orgel en de restauratie. De opbrengsten hiervoor zijn bestemd voor het orgelfonds.
De werving van sponsoren zal eveneens door blijven gaan daar dit de belangrijkste bron van inkomsten blijft. Enkele bestuursleden zullen zich specifiek gaan verdiepen in andere mogelijkheden van publiciteit en fondswerving.
Logo