Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2018

Activiteiten en baten

In het jaar 2018 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors; we zijn erg blij met twee nieuwe sponsors!
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van een kerstconcert op 8 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen
Het verzorgen van rondleidingen
De verkoop van de in 2016 in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend en wordt er gecollecteerd na afloop van het middagconcert.

In 2018, betrekking hebbend op het boekjaar 2017, heeft de stichting € 2.500 afgedragen aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk. Ultimo 2017 was hiervoor € 15.000 gereserveerd wat resulteert in een bate van € 12.500 in 2018.
De af te dragen bijdrage over het boekjaar 2018, welke betaald zal worden in 2019, is momenteel nog niet bekend. Deze bijdrage zal derhalve verwerkt worden als last in 2019. Ook in de toekomst zal dit de reguliere manier van verwerken worden daar dit veel praktischer is. 2018 betreft derhalve eenmalig een overgangsjaar voor wat betreft de verwerking van de jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud.

In december 2018 heeft de stichting een 2e hands vleugel (Yamaha G2) aangeschaft voor € 6.115 inclusief toebehoren en 5 jaar garantie. Deze vleugel wordt verhuurd tijdens concerten etc. en de netto opbrengsten per keer zijn circa € 225. De verwachting is dat de vleugel circa 8x per jaar verhuurd zal gaan worden. Deze investering is geactiveerd op de balans en wordt in 10 jaar afgeschreven ten laste van het resultaat.

In 2015 is er besloten een ‘orgelfonds’ op te richten binnen de Stichting. Dit om o.a. gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel.
Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2018 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 9.062 (2017: € 5.450).

Het bestuur heeft in 2017 de toezegging gedaan om maximaal € 15.000 beschikbaar te stellen voor de kosten voor de renovatie van het orgel. Deze kosten zijn niet in de jaarrekening 2017 en 2018 verantwoord daar het bedrag nog niet is betaald en nog niet definitief vaststaat. Daarnaast beheert de Stichting het saldo orgelfonds (ultimo 2018 € 9.062) wat uiteraard gebruikt zal worden en ook een bid- en/of dankdagcollecte zal ten bate van het orgelfonds gehouden kunnen worden. De start van de renovatie van het orgel staat gepland voor medio 2019.

Het bestuur heeft in november 2018 de toezegging gedaan om, onder voorwaarden, € 20.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwingskosten van de zaaltjes boven de consistorie en de daken van de kosterswoning en consistorie. Deze kosten zijn niet in de jaarrekening 2018 verantwoord daar het bedrag nog niet is betaald en nog niet definitief vaststaat.

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2018 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2019

In 2019 verwacht het bestuur de lijn en de activiteiten uit 2018 door te kunnen trekken. Er zullen weer concerten worden georganiseerd; zo zal o.a. Vox Jubilans in december weer komen voor een kerstconcert en is er 20 april een concert van Hanneke Rouw (cello) en Masha Galperina (vleugel).
Ook de zaterdagsopenstelling zal weer plaatsvinden en met betrekking tot het orgelfonds zullen er extra activiteiten worden georganiseerd. Naar verwachting zal de renovatie van het orgel in juni 2019 aanvangen. De werving van sponsoren zal eveneens door blijven gaan daar dit de belangrijkste bron van inkomsten blijft. Enkele bestuursleden zullen zich specifiek gaan verdiepen in andere mogelijkheden van publiciteit en fondswerving.

Logo