Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2017

Activiteiten en baten

In het jaar 2017 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors; we zijn erg blij met de 2 nieuwe sponsors!
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van twee concerten: één op 2e paasdag 17 april met gemengd koor Praise Him uit Dordrecht en één op 16 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen
Het verzorgen van rondleidingen
De verkoop van de in 2016 in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend en wordt er gecollecteerd na afloop van het middagconcert.

In 2017 heeft de stichting € 15.000 afgedragen aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk. Tevens is er voor circa € 600 aan kleine onderhoudswerkzaamheden gefinancierd aan de kerk. Tevens zijn er voor circa € 7.700 stoelen, buffettafels, frames en een steekwagen aangeschaft.

In 2015 is er besloten een ‘orgelfonds’ op te richten binnen de Stichting. Dit daar het goed is geregeld nieuwe activiteiten te ontplooien om zodoende de SBA onder de aandacht te brengen en gelden te genereren. En ook om in de toekomst gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel is het goed om de gemeente alvast bekend te laten worden met een orgelfonds.
Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA). Ultimo 2017 bedraagt dit saldo bestemmingsreserve orgelfonds € 5.450.

Het bestuur heeft in 2017 de toezegging gedaan om maximaal € 15.000 beschikbaar te stellen voor de kosten voor de renovatie van het orgel. Deze kosten zijn niet in de jaarrekening 2017 verantwoord daar het bedrag nog niet vaststaat. Als voorwaarde is gesteld dat eventuele meevallers/voordelen in mindering komen op de genoemde bijdrage van € 15.000. Daarnaast beheert de Stichting het saldo orgelfonds (ultimo 2017 € 5.450) wat uiteraard gebruikt zal worden en ook een bid- en/of dankdagcollecte zal ten bate van het orgelfonds gehouden kunnen worden.

Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2017 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij twee grote banken.

Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2018

In 2018 verwacht het bestuur de lijn en de activiteiten uit 2017 door te kunnen trekken. Er zullen weer concerten worden georganiseerd; zo zal o.a. Vox Jubilans in december weer komen voor een kerstconcert. Ook de zaterdagsopenstelling zal weer plaatsvinden en met betrekking tot het orgelfonds zullen er extra activiteiten worden georganiseerd. Naar de huidige verwachting zal de renovatie van het orgel in 2018 / 2019 plaats vinden. De werving van sponsoren zal eveneens door blijven gaan daar dit de belangrijkste bron van inkomsten blijft. Enkele bestuursleden zullen zich specifiek gaan verdiepen in andere mogelijkheden van fondswerving (dmv folders, nieuwe opzet spaarpotten, particuliere sponsoren/vrienden, incassomachtigingen, etc.).

Logo