Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2015

Activiteiten en baten

In het jaar 2015 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van twee concerten: één op 12 september met Kleinkoor Concertino en één op 19 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen
Het verzorgen van rondleidingen
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend, kan er koffie worden gekocht en wordt er gecollecteerd.
In 2015 heeft de stichting € 15.000 afgedragen aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk.
Tevens zijn er enkele zeer kleine onderhoudswerkzaamheden gefinancierd aan de kerk.
Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2015 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.
In 2015 is er besloten een ‘orgelfonds’ op te richten binnen de Stichting. Dit daar het goed is geregeld nieuwe activiteiten te ontplooien om zodoende de SBA onder de aandacht te brengen en gelden te genereren. En ook om in de toekomst mogelijke gerichte acties te kunnen voeren voor de daadwerkelijke reparaties/onderhoud aan het orgel is het goed om de gemeente alvast bekend te laten worden met een orgelfonds. Sommige mensen zullen mogelijk ook eerder iets geven als het ergens specifiek voor is, in dit geval dus het orgel. Het orgelfonds valt geheel onder/binnen de SBA. Het resultaat van het orgelfonds wordt jaarlijks opgenomen in de baten/lasten van de SBA. Het resultaat van dat jaar wordt opgenomen onder een aparte ‘bestemmingsreserve orgelfonds’ in plaatst van onder de ‘algemene reserves’ (binnen het Eigen Vermogen van de SBA).
Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2016

In 2016 verwacht het bestuur de lijn en de activiteiten uit 2015 door te kunnen trekken. Er zullen weer concerten worden georganiseerd; zo zal Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him o.l.v Jan Quintus Zwart en Arjan Breukhoven (orgel) komen op 28 maart voor een paasconcert. Ook de zaterdagsopenstelling zal weer plaatsvinden en de spaarpotten bij de gemeenteleden van wijk 2 en 7 zullen weer worden geleegd. De werving van sponsoren zal eveneens door blijven gaan en enkele bestuursleden zullen zich specifiek gaan verdiepen in andere mogelijkheden van fondswerving (dmv folders, nieuwe opzet spaarpotten, particuliere sponsoren/vrienden, incassomachtigingen, etc.)
 
Logo