Doel en beleid van de stichting

De Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht is opgericht op 14 september 1994, tijdens de periode van de laatste grote onderhoudsbeurt en renovatie van de Augustijnenkerk.

De stichting stelt zich ten doel: het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten tot het bijeenbrengen van gelden, tot behoud van de Augustijnenkerk te Dordrecht. Dit doel wordt onder meer bereikt door de instelling van werkgroepen, die functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Onze reeds vele eeuwen bestaande Augustijnenkerk ontleent haar huidige betekenis en functie aan haar:

  • Gebruik voor de eredienst door de wijkgemeenten 2 en 7 van onze Hervormde Gemeente en als kerkelijk centrum voor wijkgemeente 2
  • Waarde als architectonisch monument
  • Waarde als kerkhistorisch monument
  • Waarde als monument van de Nederlandse historie
  • Gebruik voor muzikale uitvoeringen
  • Attractieve waarde als toeristische trekpleister en Dordrecht promotie
  • Waarde als specifiek Dordts monument gelegen aan het Hof.

Over de Augustijnenkerk zijn diverse boeken geschreven en publicaties verschenen. Deze zijn verkrijgbaar in "het winkeltje" van de kerk tijdens de openstelling op zaterdagen. Vorige generaties hebben met veel inzet en ijver voor dit bijzondere Godshuis gezorgd, op de huidige generaties rust de taak dit werk nu en in de toekomst voort te zetten. Giften zijn vanzelfsprekend van harte welkom en worden aangewend voor onderhoud van het kerkgebouw. Het IBAN (bankrekening) van de stichting is NL28 INGB 0007 2275 68. De stichting heeft de ANBI-status (cultureel). Voor verdere informatie over giftenaftrek zie het kopje 'ANBI, giften en legaten'.

Om haar doelstelling te bereiken draagt de stichting jaarlijks een bedrag af aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk. Verder financiert de stichting soms wat kleine onderhoudswerkzaamheden en bouwt vermogen op om zodoende incidenteel bij te kunnen dragen aan duurdere en specifieke onderhoudswerkzaamheden aan de Augustijnenkerk. Het vermogen van de stichting wordt zorgvuldig en risicomijdend beheerd; momenteel staan de liquide middelen op spaarrekeningen bij enkele grotere banken. De activiteiten die de stichting organiseert, uitvoert en coördineert bestaan hoofdzakelijk uit het werven en verkrijgen van sponsoren, giften, schenkingen, collecten en legaten. Tevens worden er geregeld concerten georganiseerd en rondleidingen gegeven in de kerk. Daarnaast is de kerk van april tot en met oktober elke zaterdag geopend alsmede ook op de kerstmarkt-zaterdag in december. Op deze zaterdagen zijn er veelal optredens van koren, zanggroepen, organisten, muzikale bijdragen en is er ook sprake van samenzang. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend, kan er koffie worden gekocht en wordt er gecollecteerd. Deze baten zijn eveneens bestemd voor de stichting.

Logo