Planning orgel-onderhoud

Medio juni zal Orgelbouwer Elbertse uit Soest beginnen aan het groot onderhoud van het Maarschalkerweerdorgel. De verwachting is dat het werk medio december is afgerond.
Het orgel is deze periode niet beschikbaar. Begin juni wordt als vervangend instrument het Johannus-Monarke orgel uit de consistorie in de kerk geplaatst. Tijdens de openstelling van de Augustijnenkerk op de zaterdag zal gebruik worden gemaakt van de recent aangeschafte vleugel en waar mogelijk/noodzakelijk van het tijdelijke orgel.

Al langere tijd is het nodig om buiten het gezichtsveld van de gemeente bijna wekelijks noodreparaties uit te voeren vanwege gebrekkig of onbetrouwbaar functioneren van het orgel. Nu zijn uitgebreide herstelwerkzaamheden vereist.
Deze herstelwerkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan, zijn noodzakelijk voor het behoud en het functioneren van het monumentale instrument. De werkzaam-heden zijn passend bij de aard en karakteristieken van het Maarschalkerweerd-orgel.
De commissie welke het project zal begeleiden zijn Andre Keijzer(hoofdorganist), Jos Lous(adviseur), Johan Mastenbroek(kerkrentmeester) en Jan Kapaan(voorzitter).

Bij een achttal cultuurfondsen is subsidie aangevraagd voor het groot onderhoud. Een zevental cultuurfondsen heeft gezamenlijk al een bedrag toegezegd van € 22.000,-.
Het enkele jaren geleden opgerichte orgelfonds heeft op dit moment een vermogen van ruim € 9.100,-.
Dit mooie bedrag is bereikt door de goede verkoop van de uitgebrachte cd’s van het orgel, de orgelspeelavonden en de vele giften die voor het groot onderhoud zijn binnengekomen. Daarnaast zijn er subsidies van het Rijk en de Stichting Behoud Augustijnenkerk. Hierdoor is de financiering grotendeels gedekt waarvoor we als kerkrentmeesters en commissie dankbaar voor zijn.
Een volledig overzicht van de finaciering kunt u in juni a.s. tegemoet zien als alle subsidieaanvragen zijn verwerkt. Giften ten behoeve van het groot onderhoud zijn nog steeds welkom!

Na het groot onderhoud zal het orgelfonds in stand worden gehouden met als doel het orgel in optimale staat te kunnen houden.

In juni a.s. zal er voor geïnteresseerden een avond worden georganiseerd waar een korte toelichting op het komende werk zal worden gegeven en waarbij de mogelijkheid bestaat om ook een kijkje te nemen in en bij het orgel. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Logo