Evensong m.m.v. Projectkoor Oriolus o.l.v. Andre van Vliet, lector: Dr. A.J. van den Herik, orgel: Ronald IJmker

Van 15 oktober 2022 14:00 tot 15 oktober 2022 15:00
Gezien: 1106

Video

Fotoimpressie

Programma

Evensong text

 1. Organ Voluntary - Prelude (op.37 nr 1) - F. Mendelssohn

 2. Introît - Drop, Drop Slow Tears - O. Gibbons
  Val zacht, mijn tranen, en was die lieflijke voeten
  Die ons de hemelse boodschap en Vredevorst brachten
  Houdt niet op, betraande ogen, om Zijn genade af te smeken.

 3. Preses

 4. Psalm - Psalm 131 - C.H.H. Parry
  O HEER, ik ben niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots
  Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.
  Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht,
  Als een kind dat aan de borst is bij zijn moeder,
  Is mijn ziel stil in mij. Van nu aan tot in eeuwigheid.
  Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
  zoals het was in den beginne en nu en altijd zal zijn.
  In alle eeuwigheid. Amen

 5. Lessons - Micha 4: 1-7

 6. Magnificat - Lofzang van Maria - J. Stainer
  Mijn ziel maakt groot de Heer;
  En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
  Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien;
  want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
  Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
  En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.
  Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; .
  Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten
  Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd.
  Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
  Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid
  (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad)
  in eeuwigheid.

  Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zoals het was in den beginne
  en nu en altijd zal zijn. In alle eeuwigheid. Amen.

 7. Lessons - Matteüs 5: 1-10

 8. Nunc Dimittis - Lofzang van Simeon - J. Stainer
  Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
  Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
  Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
  Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.
  Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
  zoals het was in den beginne
  en nu en altijd zal zijn. In alle eeuwigheid.
  Amen.

 9. Hymn - O sweet and blessed Country - G. Holst
  O goed en gezegend land, o paradijs van vreugde.
  Eeuwig stralende bron waar het kwaad geen vat op heeft.
  Ze staan, die hallen van Sion, en zingen uitbundig,
  Gesierd door vele engelen en de gehele schare van martelaren,
  En daar de troon van David en daar, van zorgen verlost,
  Het gezang van hen die triomferen, het gejuich van hen die feesten.

  De Prins is altijd bij hen, het daglicht is sereen.
  De weiden van de gezegenden zijn getooid met een prachtige glans.
  Wat een muzikale extase vindt men in die hoven.
  Wat een heerlijke halleluja’s hoort men bovenaardse koren zingen.
  Serafijnenstemmen laten hun psalmen weerklinken in een heilig refrein,
  En cherubijnen antwoorden in lovende antifonen.

  O, huis van niet aflatende schittering, van onschatbare pracht:
  O goed en gezegend land, uw hoeksteen is Christus.

 10. Prayer (all stand)
  Our Father, which art in heaven:
  hallowed be thy name.
  Thy kingdom come.
  Thy will be done on earth as it is in heaven.
  Give us this day our daily bread.
  And forgive us our debts,
  as we forgive our debtors.
  And lead us not into temptation,
  but deliver us from evil.
  For thine is the kingdom
  and the power and the glory
  for ever and ever.
  Amen

 11. Anthem - Rejoice in the Lord alway - G. Rathbone
  Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens:
  verheug u in Hem. Wees blij in de Heer.
  Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem.
  Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles
  en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.
  Dan zult u de vrede van God ervaren,
  een vrede die ons menselijk besef te boven gaat
  en die de wacht houdt over uw hart en gedachten,
  omdat u in Christus Jezus bent.
  Amen.

 12. Creed (all stand)
  I believe in God, the Father almighty,
  creator of heaven and earth.
  I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
  who was conceived by the Holy Spirit
  and born of the virgin Mary.
  He suffered under Pontius Pilate,
  was crucified, died, and was buried;
  he descended to hell.
  The third day he rose again from the dead.
  He ascended to heaven
  and is seated at the right hand of God the Father almighty.
  From there he will come to judge the living and the dead.
  I believe in the Holy Spirit,
  the holy catholic church,
  the communion of saints,
  the forgiveness of sins,
  the resurrection of the body,
  and the life everlasting. Amen.

 13. Hymn - Angelvoices, ever singing - E.G. Monk (all stand)
  Engelenstemmen zingen altijd rondom Uw troon van licht,
  Harpen van engelen klinken altijd, dag en nacht.
  Duizenden leven om U te prijzen
  en te belijden dat U de machtige Heere bent.

  U, die veel verder weg bent dan het sterfelijke oog kan zien,
  Kunt u onze armoedige lofzangen aanzien?
  Ja, we weten dat u vlakbij ons bent
  En voortdurend naar ons wil luisteren.

  Ja, we weten dat U vreugde heeft in Uw werk in ons;
  U heeft oren en handen en stemmen voor Uw lof ontworpen.
  Het handwerk van de werklieden en de maat van de muziek
  Worden tot Uw vreugde gecombineerd.

  In Uw huis, o grote God, offeren we wat van U is;
  En totaal onwaardig, bieden we U aan
  Onze harten, geesten, handen en stemmen
  In de psalmen van onze keuze.

  all:
  Honor, glory, might and merit, thine shall ever be,
  Father, Son, and Holy Spirit, blessed Trinity!
  Of the best that thou hast given earth and heaven render thee.

  Eer, glorie, macht en grootheid zullen altijd van U zijn.
  Vader, Zoon en Heilige Geest, gezegende Drie-eenheid.
  Van het beste wat U ons gegeven hebt
  Geven aarde en hemel U terug.

 14. Blessing (all stand)

 15. Blessing Choir - The Lord bless you - J. Rutter (all stand)
  De Heer zegene en behoede u.
  De Heer doe zijn Aangezicht over u lichten
  En zij u genadig.
  De Heer verheffe Zijn Aangezicht over u
  En geve u vrede.
  Amen.

 16. Organ Voluntary - Fuga (op.37 nr 1) - F. Mendelssohn

Sprekers

 • Ds. A.J. van den Herik

  Ds. A.J. van den Herik

  Predikant van wijkgemeente 2 van de PKN te Dordrecht

x


Zaterdag-concerten
Doneer vrij bedrag

Doneer nu
Toon iDeal QR-Code

Logo